کارگاه چوب استاد عباس مجاور

اعضای دفتر فنی از کارگاه چوب استاد عباس مجاور واقع در زیر بازار نو- نزدیک مسجد جامع یزد- جهت پیگیری ساخت درهای خانه سیگاری بازدید به عمل آوردند . چارچوب در ِ اتاق های خورشیدی پیش از این ساخته شده بود و اسلیمی های قسمت بالای در ها توسط پسر استاد عباس مجاور در حال کار گذاشتن بود . ایشان در ضمن ساخت اسلیمی ها توضیحاتی پیرامون نحوه ساخت در ، نوع چوب استفاده شده ، اسلیمی ها ، قرارگیری شیشه ها در بین آن ها و ....دادند .
دفتر فنی خانه تراب - 1390/12/22