جهت رزرو اینترنتی بلیط هواپیما اینجا کلیک کنید.

جدول فصلی پرواز هواپیمایی کشور"هما"ایران ایر


از تهران به یزد زمستان 2011-2012(30OCT-24 MAR)

زمان حرکت زمان رسیدن شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه از به از تاریخ تا تاریخ شماره پرواز نوع هواپیما کلاس
11:25 12:45 True False True True False False False تهران یزد ‏1391/01/07 ‏1391/01/22 IR294 100 Y
18:20 19:40 True False True False True False False تهران یزد ‏1391/01/07 ‏1391/01/21 IR298 100 Y
21:35 22:55 False True False False False False False تهران یزد ‏1391/01/06 ‏1391/01/20 IR298 100 Y
06:25 07:45 False True True True True True False تهران یزد ‏1391/01/06 ‏1391/01/22 IR292 100 Y
06:25 07:35 True False False False False False False تهران یزد ‏1391/01/05 ‏1391/01/05 IR292 320 CY
11:25 12:45 True False False False False False False تهران یزد ‏1391/01/05 ‏1391/01/05 IR294 100 Y
19:35 20:55 False False False False False False True تهران یزد ‏1391/01/04 ‏1391/01/04 IR298 100 Y
20:35 21:55 False False False False False True False تهران یزد ‏1391/01/03 ‏1391/01/03 IR298 100 Y
15:55 17:15 False False False False False True False تهران یزد ‏1391/01/03 ‏1391/01/03 IR294 100 Y
18:20 19:40 True False False False True False False تهران یزد ‏1391/01/02 ‏1391/01/05 IR298 100 Y
06:25 07:45 False False False False True True False تهران یزد ‏1391/01/02 ‏1391/01/03 IR292 100 Y
20:35 21:55 False False False False False False True تهران یزد ‏1390/12/12 ‏1390/12/26 IR298 100 Y
20:35 21:55 False False False False False False True تهران یزد ‏1390/11/14 ‏1390/12/05 IR298 100 Y
06:25 07:45 False False False False True False False تهران یزد ‏1390/11/05 ‏1390/12/24 IR292 100 Y
20:35 21:55 False False False False False False True تهران یزد ‏1390/10/30 ‏1390/11/07 IR298 100 Y
19:35 20:55 False False False False False False True تهران یزد ‏1390/10/16 ‏1390/10/23 IR298 100 Y
06:25 07:45 False False False False True True False تهران یزد ‏1390/10/14 ‏1390/10/28 IR292 100 Y
06:25 07:35 True False False False False False False تهران یزد ‏1390/10/03 ‏1390/12/27 IR292 320 CY
20:20 21:40 False False False False False False True تهران یزد ‏1390/10/02 ‏1390/10/09 IR298 100 Y
20:20 21:40 False False False False False False True تهران یزد ‏1390/09/18 ‏1390/09/25 IR298 100 Y
06:25 07:35 True False False False False False False تهران یزد ‏1390/08/14 ‏1390/09/12 IR292 320 CY
19:35 20:55 False False False False False False True تهران یزد ‏1390/08/13 ‏1390/09/11 IR298 100 Y
20:35 21:55 False False False False False True False تهران یزد ‏1390/08/12 ‏1390/12/25 IR298 100 Y
15:55 17:15 False False False False False True False تهران یزد ‏1390/08/12 ‏1390/12/25 IR294 100 Y
06:25 07:45 False False False False False True False تهران یزد ‏1390/08/12 ‏1390/09/10 IR292 100 Y
06:25 07:45 False False False False True False False تهران یزد ‏1390/08/11 ‏1390/10/07 IR292 100 Y
11:25 12:45 True False True True False False False تهران یزد ‏1390/08/09 ‏1391/01/01 IR294 100 Y
18:20 19:40 True False True False True False False تهران یزد ‏1390/08/09 ‏1390/12/29 IR298 100 Y
06:25 07:45 False True True True False False False تهران یزد ‏1390/08/08 ‏1391/01/01 IR292 100 Y
21:35 22:55 False True False False False False False تهران یزد ‏1390/08/08 ‏1390/12/28 IR298 100 Y

از یزد به تهران زمستان 2011-2012(30OCT-24 MAR)

زمان حرکت زمان رسیدن شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه از به از تاریخ تا تاریخ شماره پرواز نوع هواپیما کلاس
13:20 14:35 True False True True False False False یزد تهران ‏1391/01/07 ‏1391/01/22 IR295 100 Y
20:15 21:30 True False True False True False False یزد تهران ‏1391/01/07 ‏1391/01/21 IR299 100 Y
23:30 00:45 False True False False False False False یزد تهران ‏1391/01/06 ‏1391/01/20 IR299 100 Y
08:20 09:35 False True True True True True False یزد تهران ‏1391/01/06 ‏1391/01/22 IR293 100 Y
08:20 09:25 True False False False False False False یزد تهران ‏1391/01/05 ‏1391/01/05 IR293 320 CY
13:20 14:35 True False False False False False False یزد تهران ‏1391/01/05 ‏1391/01/05 IR295 100 Y
21:30 22:45 False False False False False False True یزد تهران ‏1391/01/04 ‏1391/01/04 IR299 100 Y
22:30 23:45 False False False False False True False یزد تهران ‏1391/01/03 ‏1391/01/03 IR299 100 Y
22:00 23:15 False False False False False True False یزد تهران ‏1391/01/03 ‏1391/01/03 IR295 100 Y
08:20 09:35 False False False False True True False یزد تهران ‏1391/01/02 ‏1391/01/03 IR293 100 Y
20:15 21:30 True False False False True False False یزد تهران ‏1391/01/02 ‏1391/01/05 IR299 100 Y
22:30 23:45 False False False False False False True یزد تهران ‏1390/12/12 ‏1390/12/26 IR299 100 Y
22:30 23:45 False False False False False False True یزد تهران ‏1390/11/14 ‏1390/12/05 IR299 100 Y
08:20 09:35 False False False False True False False یزد تهران ‏1390/11/05 ‏1390/12/24 IR293 100 Y
22:30 23:45 False False False False False False True یزد تهران ‏1390/10/30 ‏1390/11/07 IR299 100 Y
21:30 22:45 False False False False False False True یزد تهران ‏1390/10/16 ‏1390/10/23 IR299 100 Y
08:20 09:35 False False False False True True False یزد تهران ‏1390/10/14 ‏1390/10/28 IR293 100 Y
08:20 09:25 True False False False False False False یزد تهران ‏1390/10/03 ‏1390/12/27 IR293 320 CY
22:15 23:30 False False False False False False True یزد تهران ‏1390/10/02 ‏1390/10/09 IR299 100 Y
22:15 23:30 False False False False False False True یزد تهران ‏1390/09/18 ‏1390/09/25 IR299 100 Y
08:20 09:25 True False False False False False False یزد تهران ‏1390/08/14 ‏1390/09/12 IR293 320 CY
21:30 22:45 False False False False False False True یزد تهران ‏1390/08/13 ‏1390/09/11 IR299 100 Y
22:30 23:45 False False False False False True False یزد تهران ‏1390/08/12 ‏1390/12/25 IR299 100 Y
08:20 09:35 False False False False False True False یزد تهران ‏1390/08/12 ‏1390/09/10 IR293 100 Y
22:00 23:15 False False False False False True False یزد تهران ‏1390/08/12 ‏1390/12/25 IR295 100 Y
08:20 09:35 False False False False True False False یزد تهران ‏1390/08/11 ‏1390/10/07 IR293 100 Y
13:20 14:35 True False True True False False False یزد تهران ‏1390/08/09 ‏1391/01/01 IR295 100 Y
20:15 21:30 True False True False True False False یزد تهران ‏1390/08/09 ‏1390/12/29 IR299 100 Y
23:30 00:45 False True False False False False False یزد تهران ‏1390/08/08 ‏1390/12/28 IR299 100 Y
08:20 09:35 False True True True False False False یزد تهران ‏1390/08/08 ‏1391/01/01 IR293 100 Yاز تهران به یزد تابستان 2012(25MAR-27 OCT)

زمان حرکت زمان رسیدن شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه از به از تاریخ تا تاریخ شماره پرواز نوع هواپیما کلاس
17:15 18:40 False False False False False True False تهران یزد ‏1391/07/06 ‏1391/08/04 IR294 100 Y
10:15 11:40 False False True True False False False تهران یزد ‏1391/07/03 ‏1391/08/02 IR294 100 Y
06:35 07:50 False False True False False False False تهران یزد ‏1391/07/03 ‏1391/08/01 IR292 722 Y
06:35 08:00 True True False True True True False تهران یزد ‏1391/07/01 ‏1391/08/06 IR292 100 Y
20:00 21:25 True True True False False True False تهران یزد ‏1391/07/01 ‏1391/08/06 IR298 100 Y
21:10 22:35 False False False False True False True تهران یزد ‏1391/06/31 ‏1391/08/05 IR298 100 Y
06:35 07:50 False False True False False False False تهران یزد ‏1391/01/28 ‏1391/06/27 IR292 722 Y
10:15 11:40 False False True True False False False تهران یزد ‏1391/01/28 ‏1391/06/28 IR294 100 Y
17:15 18:40 False False False False False True False تهران یزد ‏1391/01/24 ‏1391/06/30 IR294 100 Y
20:00 21:25 True True True False False True False تهران یزد ‏1391/01/24 ‏1391/06/30 IR298 100 Y
21:10 22:35 False False False False True False True تهران یزد ‏1391/01/23 ‏1391/06/29 IR298 100 Y
06:35 08:00 True True False True True True False تهران یزد ‏1391/01/23 ‏1391/06/30 IR292 100 Y
06:25 07:35 True False False False False False False تهران یزد ‏1391/01/12 ‏1391/01/19 IR292 320 CY
19:35 20:55 False False False False False False True تهران یزد ‏1391/01/11 ‏1391/01/18 IR298 100 Y
20:35 21:55 False False False False False True False تهران یزد ‏1391/01/10 ‏1391/01/17 IR298 100 Y
15:55 17:15 False False False False False True False تهران یزد ‏1391/01/10 ‏1391/01/17 IR294 100 Y

از یزد به تهران تابستان 2012(25MAR-27 OCT)

زمان حرکت زمان رسیدن شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه از به از تاریخ تا تاریخ شماره پرواز نوع هواپیما کلاس
23:40 01:05 False False False False False True False یزد تهران ‏1391/07/06 ‏1391/08/04 IR295 100 Y
12:20 13:45 False False True True False False False یزد تهران ‏1391/07/03 ‏1391/08/02 IR295 100 Y
08:35 09:55 False False True False False False False یزد تهران ‏1391/07/03 ‏1391/08/01 IR293 722 Y
08:35 10:00 True True False True True True False یزد تهران ‏1391/07/01 ‏1391/08/06 IR293 100 Y
22:00 23:25 True True True False False True False یزد تهران ‏1391/07/01 ‏1391/08/06 IR299 100 Y
23:10 00:35 False False False False True False True یزد تهران ‏1391/06/31 ‏1391/08/05 IR299 100 Y
23:40 00:05 False False False False False True False یزد تهران ‏1391/06/30 ‏1391/06/30 IR295 100 Y
08:35 09:55 False False True False False False False یزد تهران ‏1391/01/28 ‏1391/06/27 IR293 722 Y
12:20 13:45 False False True True False False False یزد تهران ‏1391/01/28 ‏1391/06/28 IR295 100 Y
23:40 01:05 False False False False False True False یزد تهران ‏1391/01/24 ‏1391/06/23 IR295 100 Y
22:00 23:25 True True True False False True False یزد تهران ‏1391/01/24 ‏1391/06/30 IR299 100 Y
23:10 00:35 False False False False True False True یزد تهران ‏1391/01/23 ‏1391/06/29 IR299 100 Y
08:35 10:00 True True False True True True False یزد تهران ‏1391/01/23 ‏1391/06/30 IR293 100 Y
08:20 09:25 True False False False False False False یزد تهران ‏1391/01/12 ‏1391/01/19 IR293 320 CY
21:30 22:45 False False False False False False True یزد تهران ‏1391/01/11 ‏1391/01/18 IR299 100 Y
22:30 23:45 False False False False False True False یزد تهران ‏1391/01/10 ‏1391/01/17 IR299 100 Y
22:00 23:15 False False False False False True False یزد تهران ‏1391/01/10 ‏1391/01/17 IR295 100 Y

 

نوع هواپيما کلاس
747 : Boeing 747-100/200 C : Homa (Business) Class
74L : Boeing 747-SP Y : Economy Class
72S : Boeing 727-200 Q : Economy Class (3 Month)
AB6 : Airbus Industries A300/600 M : Economy Class (45 Days)
AB3 : Airbus Industries A300B2  
AB4 : Airbus Industries 300/400  
ABL : Airbus Industries 300/400  
313 : Airbus Industries A310/300  
312 : Airbus Industries A310/200  
310 : Airbus Industries A310/300  
320 : Airbus Industries A320  
100 : Fokker 100