یکی از روش هایی که در خانه ها برای جلوگیری از گزند تابش آفتاب استفاده می شده است، استفاده از ارسی بوده است. به این صورت که در ساخت در و پنجره ها هیچ گاه  از تکه های بزرگ شیشه بهره گیری نمی شد، یا اینکه شیشه ها همواره رنگی بودند و از گزند آفتاب می کاستند. ارسی ها که یکی از زیبا ترین در-پنجره ها بودند، از چوب ساخته می شدند و در آنها قاب های کوچکی با گره سازی چوبی می ساختند و شیشه کار می گذاشتند.

نیز خورشیدی بالای درگاه ها هم دارای قاب های کوچک شیشه بوند. گلجام ها نیز دارای نگاره های گل و بته در کناره  و یک گل در میان بوند که در آنها شیشه کار گذاشته می شد.

(معماری ایرانی-پیرنیا-ص141)

جهت مشاهده تصاویر مربوطه اینجا کلیک نمایید.