به طور کلی فضاهای زیرزمینی جایی هستند که تغییرات جوی و دمای محیط در فصل سرما و گرما در آن جا کمتر تاثیر می گذارد یعنی دمای آن ها نسبتا ثابت است. هر زیرزمینی موفق نیست، بلکه زیرزمین هایی موفق ترند که در ناحیه نسر واقع شده باشند.

نسر: جایی است که بیشترین زمان سایه را داشته باشد. علامت آن دیرتر ذوب شدن برف ها در آنجاست.

 

دکتر محمد رضا اولیا-جزوه درسی