بازدید و اقامت در کارگاه مرمت بازدید آقای نواب پور، مدیر داخلی دانشکده هنر و معماری یزد بازدید آقای دکتر اولیا از خانه ی اخوان سیگاری مراسم افطاری مستند یک ایوان تماشا از خانه سیگاری یزد
بازدید آقای نواب پور، مدیر داخلی دانشکده هنر و معماری یزد
مراسم افطاری
بازدید آقای دکتر اولیا از خانه ی اخوان سیگاری
مستند یک ایوان تماشا از خانه سیگاری یزد
فراخوان :
بازدید و اقامت در کارگاه مرمت "خانه تراب"
روتیتر دلخواه
1397/10/1
روتیتر دلخواه
1397/10/1
روتیتر دلخواه
1397/10/1
روتیتر دلخواه
1397/10/1

متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر

متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر

متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر